Isikuandmete kaitse põhimõtted

1. Andmekaitse põhimõtted

1.1 Isikuandmete vastutavaks töötlejaks on OÜ ASTAK (registrikood 14022407, edaspidi rahvatantsukool).

1.2 Pakume oma rahvatantsujuhtidele suunatud koolitusi ja seega puutume kokku oma teenuse pakkumise käigus klientide isikuandmetega.

2. Rahvatantsukool kogub oma klientide kohta järgmisi andmeid:

Kliendi ees- ja perekonnanimi,

Kliendi isikukood,

Kliendi kontaktandmed (telefon, e-posti aadress ja elukoha aadress).

2.1 Ülaltoodud andmeid kogub ja kasutab rahvatantsukool selleks, et täita nii üldiselt õigusaktidest tulenevaid kohustusi kui ka selleks, et täita kliendi ja rahvatantsukooli vahel sõlmitavat lepingut (näiteks koolitusega seotud organisatoorse info ja koolitusmaterjalide edastamiseks, osalemise kohta kinnituse küsimiseks, arvete saatmiseks ja kõikvõimalike täpsustuste tegemiseks).

2.2 Maksuseadustest tulenevalt vajab rahvatantsukool kliendi nime ja aadressi arve koostamiseks.

2.3 Täiskasvanute koolituse seadusest tulenevalt peab rahvatantsukool väljastama koolitusel osalenutele tõendeid ja tunnistusi, millele tuleb märkida veel lisaks ka koolitusel osalenud isiku ees-ja perekonnanimi ning isikukood.

2.4 Kliendi nimi, isikukood ja kontaktandmed on vajalikud ka võimalike vaidluste ja kaebuste lahendamisel (näiteks maksekäsu kiirmenetluse algatamine).

2.5 Klientide kontaktandmeid kasutab rahvatantsukool vajadusel ka turunduslikel eesmärkidel (nt rahvatantsukooli poolsed reklaamkirjad järgnevate koolituste kohta, uudiskirjad jms) edastamiseks, kuid seda vaid juhul, kui klient on andnud meile selleks nõusoleku (kas kursuse lõpus täidetavatel tagasisidelehtedel või ennast kursusele registreerudes meie registreerimisvormis).

Teil on võimalus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta mispeale rahvatantsukool enam teile omapoolseid pakkumisi ei saada.

3. Rahvatantsukool töötleb järgmisi isikuandmeid:

Koolituse nimetus (klient on konkreetsele koolitusele rahvatantsukooli kodulehe veebivormi kaudu või telefoni teel registreerinud);

Makstud koolitustasud (rahvatantsukool kasutab neid andmeid tulumaksuseadusest tuleneva info andmise kohustuse täitmiseks);

Koolitusest osavõtt ja puudumise andmed (õppekava täitmisest tulenevalt otsustab rahvatantsukool, kas isikule väljastatakse tõend või tunnistus)

4. Rahvatantsukool jagab teie isikuandmeid järgmiselt:

4.1 Koolitustel osalejate kohta peab rahvatantsukool edastama andmed koolituse eest maksjale (nt tööandja, Töötukassa vms). Nimelt on lõpptellijal õigustatud huvi saada andmeid selle kohta, mille eest ta tasu on maksnud.

4.2 Koolitusel osalejate kohta edastab rahvatantsukool andmed (ees- ja perekonnanimi ja e-maili aadress) koolitust läbiviivale lektorile, kuna lektori üheks ülesandeks on kontrollida, kas koolitusel osalevad registreeritud isikud ja kes registreeritud isikutest on kursuse vältel kohal ja kes puudub. Lisaks üsna paljude koolituste puhul lektor edastab õpilastele e-maili peale õppematerjale.

4.3 Rahvatantsukoolis õppijate tunnistuste/tõendite väljatrükkimiseks kasutab rahvatantsukool koopiaettevõtte teenust. Seetõttu edastame isikute ees- ja perekonnanime ning isikukoodi tunnistuste/tõendite trükkimiseks koopiaettevõttele

4.4 Rahvatantsukool võib vajadusel kasutada info edastamiseks ettevõtte teenuseid, mis tegeleb otseturundusega või masspostitusega.

4.5 Kliendi maksekohustuste rikkumise korral võib rahvatantsukool edastada andmed võlgnevuste kohta (sh kliendi isikukood, maksehäire tekkimise ja lõppemise kuupäev ning võlgu olev summa) teavet maksehäireregistrisse. Lisaks, maksekohustuste rikkumise korral  võib rahvatantsukool sellega seotud andmeid edastada ka inkassoettevõtetele, õigusnõustajatele, kohtutele ja muudele isikutele ja asutustele, kes tegelevad vastava menetlusega.

5. Oma klientide andmeid säilitame me järgmiselt:

5.1 Lektoritega sõlmitatavates lepingutes on ettenähtud kliendiandmete saladuses hoidmise kohustus ning samuti vastutus selle olulise kohustuse rikkumise eest.

5.2 Rahvatantsukool kasutab info vahetamiseks e-posti aadressi, mille teenuspakkujaks on Elkdata OÜ

5.3 Isikuandmete, sealhulgas isikuandmeid sisaldavate dokumentide säilitamisel lähtub rahvatantsukool põhimõttest, et andmeid säilitatakse üksnes seni, kuni see on vajalik eesmärgi täitmiseks, milleks andmeid koguti, või seni, kuni andmete säilitamine on seadusest tulenevalt kohustuslik.

5.4 Oluline on välja tuua, et enamus rahvatantsukooli poolt kogutavad isikuandmed on seotud sellega, kellele ja kuidas me oleme teenust (koolitusi)  pakkunud, siis võivad need andmed omada tähendust ka võimalikes hilisemates vaidlustes. Eeltoodust johtuvalt lähtume andmete säilitustähtaja määramisel maksimaalsetest aegumistähtaegadest, mis on nõuete esitamiseks seadusega ette nähtud, st 10 aastat lepinguliste suhete lõppemisest.

6. Kliendi õigused seoses isikuandmete töötlemisega Kliendi õigused on sätestatud Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruses (EL) 2016/679, 27. aprill 2016, füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus).